Besplatna dostava za kupnju iznad

Uvjeti prodaje

 

 OPĆE ODREDBE

Internet stranica www.e-zeljezara.eu u vlasništvu je društva Dantech Solutions d.o.o., Debanićeve stube 2., 10090 Zagreb – Susedgrad, Republika Hrvatska, OIB: 41500953216, MBS: 080954323, poslovni račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d., IBAN: HR3323600001102462879, BIC:ZABAHRSX.

Nositelj svih prava na internet stranici www.e-zeljezara.eu (dalje: internet stranica) je trgovačko društvo Dantech Solutions d.o.o..

Dantech Solutions d.o.o. omogućava korištenje usluga i sadržaja internetske stranice te pruža uslugu internet prodaje roba i usluga putem servisa e-zeljezara na način uređen ovim uvjetima poslovanja (dalje: uvjeti)

 

PRIMJENA UVJETA POSLOVANJA

Uvjeti poslovanja primjenjuju se na prava i obveze proizašle korištenjem usluga i sadržaja internet stranice, te prava i obveze proizašle sklapanjem ugovora o kupoprodaji na daljinu između korisnika i društva Dantech Solutions d.o.o., te se smatraju sastavnim dijelom ugovora.

Korištenjem sadržaja i usluga internet stranice i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.e-zeljezara.eu (dalje: e-zeljezara internet prodaje) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s uvjetima prodaje, te da ih u cjelosti razumiju i prihvaćaju.

Dantech Solutions d.o.o. pridržava pravo izmjene i dopune sadržaja uvjeta u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih izmjena i dopuna sadržaja uvjeta Dantech Solutions d.o.o. ne odgovara. Navedene izmjene i dopune stupaju na snagu objavljivanjem na internet stranici.

Korisnici su se dužni prilikom svakog korištenja uslugama i sadržajem internet stranice, a posebice prije svakog korištenja uslugom internet prodaje robe putem servisa e-zeljezara upoznati se sa sadržajem važećih uvjeta.

Odgovornost za posljedice postupanja protivno prethodnom stavku ove odredbe snose isključivo korisnici.

 

POJMOVI

Pojedini pojmovi u smislu ovih uvjeta imaju sljedeće značenje:

·         Internet stranica označava internet stranicu www.e-zeljezara.eu

·         Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa ili se koristi sadržajem i uslugama internet stranice ili se koristi uslugom e-zeljezara internet prodaje (web shop). Pojam korisnik uključuje registriranog korisnika kupca.

·         Registrirani korisnik je korisnik koji se registrirao za korištenje usluga e-zeljezara internet prodaje na internet stranici.

·         Korisnik kupac je korisnik koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu društvu Dantech Solutions d.o.o., te isplati kuprodajnu cijenu.

·         Usluga internet prodaje (web shop) je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda dostupnih na internet stranici.

 

UVJETI KORIŠTENJA

Pristupanjem ili korištenjem sadržaja e-zeljezara internet prodaje korisnik bez obzira na način korištenja izrijekom pristaje na korištenje sadržaja i usluga e-zeljezara internet prodaje isključivo na način i u skladu s odredbama uvjeta odnosno u skladu s postojećim uputama na internet stranici te prihvaća sve rizike koje nastaju takvim korištenjem.

Korištenje usluga e-zeljezara internet prodaje odobrava se isključivo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim osobama.

Korištenje usluga e-zeljezara internet prodaje nije dozvoljena maloljetnicima stoga su njihovi roditelji ili skrbnici dužni voditi računa i nadzirati korištenje usluga od strane djece, dok je društvo Dantech Solutions d.o.o. za sve nastale posljedice takvog neovlaštenog korištenja u potpunosti isključena.

Dantech Solutions d.o.o. pridržava pravo izmjene i ukidanja sadržaja internet stranice u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navednih promjena Dantech Solutions d.o.o. ne odgovara. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na internet stranici.

U slučaju postupanja korisnika protivno odredbama uvjeta Dantech Solutions d.o.o. pridržava pravo izmjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluga e-zeljezara internet prodaje tom korisniku u svakom trenutku i bez prethodne najave kao i pravo djelomičnog ili potpunog ograničenja pristupa internet stranici i uslugama e-zeljezara internet prodaje u odnosu na tog korisnika.

Ograničenja korištenja

Korisnik potvrđuje i jamči kako se neće neovlašteno i protuzakonito koristiti internet stranicom e-zeljezara sadržajem koji se prikazuje kao i uslugom e-zeljezara internet prodaje, te kako će svoje korištenje uskladiti s odredbama uvjeta i pravnih propisa.

Korisnik se također obvezuje da neće:

·         unositi na internet stranicu ili distribuirati putem iste bilo kakve sadržaje koji su protivni pravnim propisima, uključujući ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne sadržaje te sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost te koji povređuju tuđa prava i interese i slično.

·         unositi ili distribuirati putem internet stranice bilo kakav nelegalan software uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane i slično.

·         koristiti internet stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili druga prava i interese trećih osoba.

·         mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internet stranici.

Izričito je zabranjeno mijenjati , objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver internet stranice osim iznimno ako je takva mogučnost predviđena ovim uvjetima ili je dano prethodno odobrenje društva Dantech Solutions d.o.o.

Iznimno uz prethodno odobrenje društva Dantech Solutiuons d.o.o. istaknutog na internet stranici korisnik ima pravo skidati određene sadržaje, sve uz obvezu korištenja skinutih sadržaja isključivo za osobnu uporabu i u skladu s odredbama uvjeta, te poštivajući autorska i vlasnička prava te druga prava trećih osoba.

Podaci uključujuči i fotografije stavljene na internet stranicu postaju vlasništvo društva Dantech Solutions d.o.o.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog ili protuzakonitog korištenja internet stranice društvo Dantech Solutions d.o.o. pridržava pravo od korisnika potraživati naknadu cjelokupne štete te protiv istog pokrenuti građanske i kaznene sudske postupke, kao i korisniku u cjelosti ili djelomično ograničiti ili uskratiti pružanje usluge e-zeljezara internet prodaje.

Isključenje odgovornosti

Dantech Solutions d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način nastane ili može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranice i usluga e-zeljezara internet prodaje, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sadržaja internet stranice i usluga e-zeljezara internet prodaje.

Dantech Solutions d.o.o. nema nadzor nad dokumentima, podacima informacijama i vezama (linkovima) do drugih internet stranica koji su kreirani od strane trećih osoba a sadržani na internet stranici, te se Dantech Solutions d.o.o. u cjelosti odriče svake odgovornosti za točnost, potpunost i dostupnost navedenih sadržaja.

Dantech Solutions d.o.o. ne odgovara za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internet stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

Dantech Solutions d.o.o. ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internet stranicama i usluzi e-zeljezara internet prodaje. 

 

SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

Dantech Solutions d.o.o., putem e-zeljezara internet prodaje, kao prodavatelj i korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije (putem tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, te putem internet).

Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je kupnja odabranog proizvoda putem e-zeljezara internet prodaje uz plaćanje cijene tog proizvoda (dalje: ugovor).

Ponuda društva Dantech Solutions d.o.o. za sklapanje ugovora predstavljaju ovi uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen uvjetima prihvaća, a kojim prihvatom korisnika je skloplje ugovor između društva Dantech Solutions d.o.o. i korisnika.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude društva Dantech Solutions d.o.o. od strane korisnika na jedan od slijedečih načina:

·         odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe registriranog korisnika

·         odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe putem elektroničke pošte

·         odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe putem telefonske linije

 

RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

Korisnik ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana a koji teče :

·         od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet ugovora predan u posjed, odnosno u slučaju sklapanja ugovora o usluzi od dana sklapanja ugovora.

·         od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda, u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, ako je riječ o proizvodu koji se dostavlja u više komada ili više pošiljki.

·         od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda, u slučaju ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određeni period.

Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Za ostvarivanje prava na jednostrani raskid ugovora, korisnik mora obavijestiti društvo Dantech Solutions d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Debanićeve stube 2., 10090 Zagreb-Susedgrad, ili elektroničkom poštom na webshop@e-zeljezara.eu , a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte, ili se može koristiti I priloženim pisanim obrascem za jednostrani raskid ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora korisnik može preuzeti na linku: http://www.e-zeljezara.eu/Content/Documents/RaskidUgovora.doc elektronički ispuniti i poslati elektroničkom poštom na webshop@e-zeljezara.eu, a u kojem će mu slučaju društvo Dantech Solutions d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora elektroničkom poštom.

Učinci jednostranog raskida ugovora

Ako korisnik jednostrano raskine ugovor, izvršit će mu se povrat zaprimljenog novca uključujući i eventualne troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je društvo Dantech Solutions d.o.o. zaprimilo korisnikovu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.

Povrat sredstava korisniku će biti izvršen transakcijskom uplatom na korisnikov račun u IBAN formi naveden u obrascu za jednostrani raskid ugovora koji je korisnik dostavio društvu Dantech Solutions d.o.o.

Povrat sredstava društvo Dantech Solutions d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je proizvod poslan nazad.

Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu Dantech Solutions d.o.o. Debanićeve stube 2., 10090 Zagreb – Susedgrad, bez odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku 14 dana od dana kada je društvo Dantech Solutions d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora, te sve izravne troškove povrata proizvoda korisnik mora snositi sam.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

KAKO KUPOVATI

 

Korak 1. Pretraga proizvoda

Pretragu možete izvršiti na dva načina. 

Prvi način pretrage proizvoda je putem brze tražilice koja se nalazi u gornjem desnu dijelu stranice. Ovo je brži način pretraživanja ako znate dio ili puno ime proizvoda koji tražite. Ako je proizvod izlistan u rezultatima tražilice dovoljno je kliknuti na njega i link će vas automatski dovesti na stranicu s detaljima i slikama proizvoda.

Drugi način pretrage je putem izbornika kategorije proizvoda koji se nalazi s lijeve strane web shopa (vijčana roba, električni alat i dr.) ili putem klika na slike glavnih kategorija te njihovih podkategorija do krajnjeg proizvoda koji se nalaze na sredini web shopa.

Ovaj način pretrage namjenjen je korisnicima koji neznaju standardizirane oznake roba te radi lakšeg snalaženja koriste se vizualnim slikama po kategorijama. 

Napomena:  za svaki odabrani proizvod prije nego dodate u košaricu imate mogučnost prikaza tehničkih podataka u pdf datoteci. Tamo su jasno iskazane dimenzije proizvoda te ostala specifikacija definirana standardom a pomoću koje izbjegavate mogučnosti krivog naručivanja proizvoda. 

Za sve ostale nejasnoće ili nedoumice oko odabira proizvoda imate mogučnost naše besplatne tehničke podrške te nam se slobodno obratite.    

Registracija te prijava na web shop nije potrebna da bi mogli kupovati !

 

Korak 2. – Web košarica i lista želja

Kada ste uspješno pronašli proizvod koji želite kupiti sljedeći korak je odrediti koju količinu želite ubaciti u web košaricu. Prema standardu količina koja se automatski ubacuje u košaricu postavljena je prema pakiranju pojedinog artikla te je ujedno i minimalna količina narudžbe tog artikla. Ukoliko želite ubaciti više komada određenog proizvoda potrebno je u kućici upisati novu željenu količinu prema dopuštenim količinama pakiranja pojedinog artikla. Ako je proizvod uspješno ubačen u web košaricu u gornjem desnom djelu stranice pored sličice košarice pojavit će se iznos ukupno naručenih proizvoda. Ukoliko naručite krivi proizvod ili količinu status web košarice možete pogledati i promjeniti ako kliknete na iznos u gornjem desnom dijelu stranice gdje će se pojaviti popis stvari i opcija brisanja artikla iz košarice (ukloni). Artikli se automatski brišu iz košarice kada se narudžba ili kupnja izvrši ili kada se odjavite sa stranice. Ukoliko planirate kupnju obaviti idući puta koristite se opcijom lista želja putem koje vaši odabrani proizvodi ostaju pohranjeni i nakon odjave sa web shopa. Nakon što ste unjeli listu želja te dodali u košaricu možete slijediti prethodno navedene korake za završetak kupnje.   

 

Korak 3. – Cijena i izbor načina plačanja

Cijena proizvoda izražena je u eurima ( € ) i naznačena je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe a u cijenu je uključen i iznos PDV-a. Dantech Solutions d.o.o. pridržava pravo promjene cijena proizvoda dostupnih na web shopu sve do trenutka obavijesti korisnika o potvrdi narudžbe kao i pravo određivanja posebnih oblika prodaje određenih proizvoda kroz određeno vremensko razdoblje, a koji posebni oblici prodaje će se odnositi samo na odgovarajući način označenih proizvoda (akcijska prodaja, rasprodaja i slično). 

Prodajno mjesto e-zeljezara web shop koristi WSPay za online plaćanja. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Nakon što ste odabrali artikle prelazite na slijedeći korak – plačanje. Plaćanje proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od slijedećih načina:

  1. Virmansko plaćanje putema internet bankarstva ili plaćanje općom uplatnicom u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte.
  2. Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom jednokratno (karticom tekućeg računa svih banaka) online u postupku narudžbe proizvoda i to:  Maestro, Master Card, Visa, Diners.

Ukoliko ste odabrali način plačanja 1. Virmansko ili putem opće uplatnice na vaš e-mail dobit ćete podatke o ostvarenoj kupnji odnosno narudžbu kupca na kojoj se nalaze podaci temeljem kojih ćete izvršiti uplatu Vaše narudžbe. Za bržu realizaciju roka isporuke molimo Vas da nam povratno proslijedite provedeni platni nalog ili kopiju uplaćene opće uplatnice.

Narudžbe koje je kupac napravio sa odabirom virmanskog plaćanja a plaćanje nije izvršio unutar 5 dana od datuma narudžbe smatrat ćemo storno odnosno odustajanjem kupca od izrađene narudžbe.

Ako ste odabrali kartični način plačanja 2. nakon što je kupnja obavljena na vaš e-mail dobit ćete podatke o ostvarenoj kupnji odnosno narudžbu kupca.

Ukoliko trebate R1 račun kod registracije unesite tvrtku te OIB. 

Tek nakon što su sredstva evidentirana na našem računu roba se šalje na vaše odredište unutar navedenih rokova isporuke. Ukoliko ste robu platili, a mi je iz nekog razloga nemamo trenutno dostupnom, svakako ćemo Vas obavijestiti i sredstva odmah vratili na račun korisnika.

 

Korak 4. Unos osobnih podataka korisnika

Da bi uspješno završili narudžbu potrebno je unjeti podatke kupca: ime i prezime, grad, poštanski broj, adresa, broj telefona i email adresa.

Nakon što je narudžba izrađena pravne osobe još imaju mogučnost unosa naziva tvrtke te unosa OIB-a ukoliko potvrde da žele R1 račun.

R1 račun izdat ćemo isključivo pravnim osobama koje su uplatu (kartičnu ili virmansku) izvršili sa računa iste pravne osobe a nikako kupcima koji uplate izvrše od strane fizičke osobe.

Pod napomenama dobavljaču možete navesti npr. posebne zahtjeve dostave te ukoliko smo ih u mogučnosti ostvariti svakako ćemo Vas obavijestili.  

Narudžbu završavate sa klikom na potvrdu narudžbe sa kojim ste ujedno prihvatili naše opće uvjete poslovanja te sklopili ugovor o kupnji.

 

DOSTAVA I PREUZIMANJE

Dostavu vršimo osobno ili putem kurirske dostavne službe.

Cijena dostave iznosi 8 € za područje cijele Hrvatske, neovisno o mjestu isporuke.

Dostava se naplaćuje neovisno o količini odabranih proizvoda ili ukupnoj težini paketa osim ukoliko je ukupna financijska vrijednost narudžbe veća od 80,00 € tada je dostava besplatna.

Isporuka proizvoda ograničena je na Republiku Hrvatsku i narudžbe se zaprimaju isključivo za isporuku na adrese u Republici Hrvatskoj.

Nakon obrade zaprimljene narudžbe redovan rok isporuke na području cijele Hrvatske je unutar 2 do 5 radna dana od ponedjeljka do petka. Iznimku roka isporuke čine otoci i mjesta koje ne pokriva svakodnevna dostava, te dostava paketa.

Raspored dostave na otoke možete pogledati :

https://www.dpd.com/hr/home/produkti_i_usluge/classic_usluga/hrvatska/raspored_dostave_na_otoke

Raspored dostave u mjesta u koja ne dostavljamo svaki dan možete pogledati :

https://www.dpd.com/hr/home/produkti_i_usluge/classic_usluga/hrvatska/raspored_voznje_u_mjesta_u_koja_ne_dostavljamo_svaki_dan_vrijedi_od_lipnja_2017

U slučaju potrebe za isporukom izvan redovne zone dostave, potrebno je radi provjere alternativne mogučnosti isporuke kontaktirati nas.

Nakon predaje paketa dostavnoj službi kupac zaprima obavijest o isporuci na kontakt e-mail adresu.

Obavijest sadrži očekivani datum isporuke, broj paketa sa poveznicom za praćenje koja omogućava uvid u okvirno očekivano vrijeme dolaska kurira na adresu te omogućuje eventualne izmjene adrese isporuke paketa.

Kupac je dužan ukoliko ne dobije paket unutar 7 radnih dana od sklapanja ugovora na daljinu obavijestiti prodavatelja o neisporučenoj robi u rokovima definiranim općim uvjetima kako bi se mogao pokrenuti postupak potrage paketa.

Ukoliko želite dodatne informacije ili imate bilo kakav prigovor vezan za dostavu, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: webshop@e-zeljezara.eu

 

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne oštete.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke te ukoliko ista ima vidljivih oštečenja odnosno nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogučnost da je proizvod unutar pakiranja oštećen. Odbijanjem oštečenog paketa dostavna služba će pošiljku vratiti web shopu uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Sve reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori moraju biti podnešeni u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte na adrese:

·         e-mail adresu: webshop@e-zeljezara.eu

·         na adresu: Dantech Solutions d.o.o., Debanićeve stube 2. 10090 Zagreb – Susedgrad.

U slučaju slučaju opravdane reklamacije omogučuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjene proizvoda. Ukoliko dođe do eventualnih sporova opravdanosti reklamacije ili načina na koji je proizvod vraćen proizvod će se dati na vještačenje stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije sav trošak snosi Dantech Solutions d.o.o. a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u orginalnoj ambalaži, uz predočenje originalnog računa te jamstvenog lista ukoliko postoji.

U slučaju materijalnog nedostatka proizvoda na odnose društva Dantech Solutions d.o.o. kao prodavatelja i korisnika kao kupca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05., 41/08., 125/11., 78/15.) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)
Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Ova izjava odnosi se na privatnost podataka koji se nalaze na internet stranici www.e-zeljezara.eu i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka Dantech Solutions d.o.o.

Dantech Solutions d.o.o. obvezuje se čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših korisnika sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Djelatnici Dantech Solutions d.o.o. i poslovni partneri ugovorno su obvezni poštivati načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Prikupljamo osnovne podatke o našim korisnicima i informiramo ih o načinu njihova korištenja. Korisnicima dajemo mogučnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za potrebe marketinške kampanje.

 Osobni podaci korisnika čuvaju se na sigurnom poslužitelju i dostupni su samo djelatnicima Dantech Solutions d.o.o. kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge naših kupaca. Uporaba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija te obavješčivanje korisnika o novostima i pogodnostima koje su im dostupne putem usluge internet trgovine.

Dantech Solutions d.o.o. jamči da osobni podaci korisnika internet stranice www.e-zeljezara.eu neće nikada biti dani na uvid i uporabu trećoj strani bez prethodnog dopuštenja korisnika. Od ovoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske za potrebe istražnih radnji.

Registracijom potvrđujete točnost i potpunost u obrascu navedenih podataka te dajete izričitu suglasnost da Dantech Solutions d.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti  osobnih podataka obrađivati osobne podatke naznačene u obrascu za potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga obavješčivanja o novim proizvodima i uslugama.

Koristimo vaše informacije kako bi prilagodili ovu web stranicu vašim interesima i potrebama.